všechno možné i nemožné pro vaše pobavení a povzbuzení (možná i k zamyšlení)

Mezi člověkem a Bohem - Michel Quoist

21. 5. 2009 11:17
Rubrika: K zamyšlení

ZPOVĚĎ

 • Jdeš-li ke zpovědi, myslíš nejprve: co mu řeknu?
  Pak: co si asi pomyslí?
  A konečně: co mi řekne?
  Mysli však především na to, s kým se setkáváš a co dostaneš.
 • Děláš víc povyku kvůli hříchům, které přinášíš, a velmi málo kvůli spásonosné lásce, která je ti dána.
 • Jestliže Ježíš Kristus přišel na Zem, trpěl, zemřel a vstal z mrtvých, je to hlavně proto, aby zvítězil nad hříchem.
  Zpovídat se, to znamená přijmout svátost pokání, a přijmout svátost pokání znamená potkat Ježíše Krista a spojit se s Ním v tajemství Jeho smrti a Jeho vzkříšení.
 • Prvotním hříchem se lidé odloučili od Boha a odloučili se jeden od druhého.
 • Křtem se rozhodli spojit se s Ježíšem Vykupitelem a v Něm se znovu stát syny Otce a bratry mezi sebou.
 • Kdykoliv přijímáš svátost pokání znovu se rozhoduješ pro Ježíše Krista, znovu se ponořuješ ve svém křtu, a tím obnovuješ nebo zesiluješ zlomená nebo uvolněná pouta s Otcem a se svými bratry.
 • Abys každého dne ráno vstával, musíš se vždy znovu namáhat,
  abys pracoval, musíš pokaždé znovu vzít do ruky své nářadí,
  abys miloval, musíš si každého dne odříkat.
  Tvoje odříkání hříchu a tvé přilnutí ke Kristu nejsou – bohužel – definitivní. Skrze svátost pokání musíš se často vracet k pramenům svého křtu, abys obnovil svou volbu.
 • Proč se mám zpovídat? Začnu zas znova!
  Právě proto se musíš zpovídat, neboť přijmout svátost pokání znamená přijmout celou vítěznou sílu Vzkříšení.
  Ale jak ji promarním!
  Ne, neboť padneš-li znovu, padneš aspoň stoupaje.
  Smrtí Ježíše Krista je získáno odpuštění tvých hříchů. Nemusíš je znovu získávat, stačí, abys je svobodně přijal.
  Otec marnotratného syna čekal, aby mu odpustil. Bylo však třeba, aby se syn vrátil.
  Bůh tě potřebuje, aby uvedl Své vykoupení do tvého srdce a do světa.
  Každý dostane tolik milostí, kolik jeho duše může unést.
  Všem je nabídnuto totéž nekonečné vykoupení, ale pro každého stupeň otevřenosti odměřuje toto dobrodiní.
 • Čím více uznáváš, že jsi hříšník
  Čím víc trpíš za svůj nedostatek lásky,
  Čím víc prahneš po odpuštění,
  Tím víc se ti dostane milosti vykoupení.
 • Jak chceš hledat nové řešení matematického problému, když jsi předem nezjistil, zda jsi při počítání neudělal chybu?
 • Ježíš Kristus již na kříži vzal na sebe všechny tvé hříchy. Ale protože jsi svobodný, musíš je dnes svobodně předat.
 • Tvé hříchy musí vystoupit před očima tvého svědomí, musíš je uznat, přijmout, abys je mohl skutečně předat Kristu Vykupiteli.
 • Zpověď je tajuplná výměna. Ty předáváš všechny své hříchy Ježíši Kristu a On ti dává celé Své vykoupení.
 • Kontroluješ-li své účty jednou za rok, jen stěží najdeš své chyby.
  Mnozí lidé jsou pro ostatní obtížní, aniž to pozorují, neboť jim chybí jemnocit.
 • Nevidíš-li své chyby, je to proto, že nedáváš dost pozor, ale především proto, že tvá láska není dost hluboká a pronikavá.
  Ošklivost hříchu se měří před Bohem a ne před tebou.
 • Jen cvičení opravdové revize života ti umožní, aby ses lépe poznal. Budeš-li ve svém životě jasněji odhalovat výzvy Ježíše Krista, jasněji uvidíš i své zdráhání.
 • Pozoruješ, co jsi udělal zlého, hledej také, co jsi opomenul udělat dobrého.
 • Čím více miluješ, tím spíše odhalíš nedostatky své lásky.
 • Hřích představuje roztržku s Bohem, je však zároveň roztržkou se všemi tvými bratry v Církvi.
 • Tvůj návrat nemůže být tajenou událostí, zažitou jen v hloubi srdce. Je veřejným návratem do Církve.
 • Nezpovídáš se jen Bohu samému, nýbrž… „blahoslavené Marii Panně, všem svatým a tobě Otče…“, knězi, který jako sluha Ježíše Krista je také svědkem obce.
 • Odmítl bys poklad proto, že ruka, která ti ho podává, se ti nelíbí?
 • Co záleží na tom, jak kněz vypadá, když ve svých rukou drží smrt a vzkříšení Ježíše Krista?
  Máš právo si vybrat zpovědníka; nemáš právo vynechat jedinou zpověď proto, že ti kněz nahání strach, nebo že se ti nelíbí.
  V Církvi se dobro nebo zlo v srdci jednoho z jejích členů přenáší vždy na celé tělo.
  Přijmeš-li svátost pokání, daruješ všem svým bratrům nový rozkvět čistoty a lásky.
 • Ti, kteří jsou bezprostředně a podle plánu Prozřetelnosti kolem tebe, získávají – jako první dobrodiní svátosti, kterou přijímáš. Předáváš jim Krista Vykupitele.
 • Čím více budeš pozorností, vzájemným poznáváním a láskou spojen se svým prostředím, tím více budeš moci – skrze svátost pokání – přinášet Kristu hříchy tohoto prostředí a tím více budeš moci přinášet svému okolí Kristovo vykoupení.
 • Bojuješ-li proti nedostatku spravedlnosti v práci, lásky v rodině, bratrství v domě a čtvrti, míru ve světě, bojuješ-li proti nedostatečným mzdám, proti analfabetismu, hladu na světě… nezapomínej, že všechno toto zlo je plodem hříchu a že každý hřích, má-li být zničen, potřebuje Vykoupení.
 • Zpovídáš-li se, aniž bys proti hříchu bojoval v sobě i ve světě, nikdy zlo nepřemůžeš, bojuješ-li proti zlu v sobě a ve světě, aniž by ses zpovídal, nezvítězíš.
  Neboť jediný nekonečně účinný prostředek jak přemoci hřích spočívá v tom, že se všemi svými silami bijeme o to, abychom ve svátosti pokání přijali jediného vítěze nad zlem – Ježíše Krista
Zobrazeno 1918×

Komentáře

jurysek

Taky sem ji čet, je to přesně tři roky dozadu a hodně mi pomohla zorientovat se ve věcech...ale teď, když sem si prolítnul tenhle úryvek, vidím, že bych ji měl vzít doruky znova..jak se člověk mění, tak se mění i jeho pohled na svět a tak by mi tahle knížka mohla přinést zase něco nového. Jiank, zdravím Manime!:-)

manime

hej, tuto knížku jsem si nedávno pořídila, musím říct, že mě úplně nadchla, je bezvadná!!!:)

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz